سانتریفیوژ ۶۰۰۰ دور

10

 

 

کاربرد سانتریفیوژ

جدا کردن ذرات از محلول براساس وزن مخصوص

جدا کردن دو محلول از هم

تهیه فیلترهای فاقد پروتئین (صاف شده)

جدا کردن سرم و پلاسما از گلبول­ها