حمام سونیکیت یا همگن‌ساز

11

 

مشخصات دستگاه:

PARSONIC2600s

Model

220 VAC,50 HZ

Operating Voltage

2.6Litre

Tank Capacity

40

Working

50 Watt Max

Ultrasonic Power

100 Watt

Heater

PN-89131

Serial Number

Made by :PARS NAHAND ENGG.CO.-IRAN

 

 

فراصوتی دستگاهی به منظور تبدیل یک جریان الکتریکی به یک ارتعاش مکانیکی است که سبب همگن شدن محلول می‌شود. این دستگاه با ایجاد امواج شدید فشاری در یک محیط مایع کار می‌کند. امواج فشاری باعث جریان در مایع و تحت شایط مناسب موجب پدیده ی کاویتاسیون می‌شود. انفجار حباب‌ها تولید موج ضربه‌ای با انرژی کافی برای شکستن پیوند کووالانسی می­کند. نیروی برشی حاصل از انفجار حباب و همچنین از جریان‌های اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی برای همگن‌سازی و تخریب سلول استفاده می‌شود.

کاربردها:

از جمله کاربردهای متنوع این دستگاه می‌توان به دیسپرس کردن نانوذرات در مایعات، تولید امولسیون و سوسپانسیون پایدار، شکاندن مولکول‌های پلیمری سنگین، فرآوری پروتئین­ها وDNA، عصاره‌گیری و…اشارهنمود. این قابلیت‌های متعدد ،موجب شده که این دستگاه در فناوری نانو نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. تولید و پوشش‌دهی ذرات نانومتری، پراکنده‌ساختن ذرات نانومتری در کامپوزیت­ها و محلول‌ها، سنتز نانوذرات پلیمری، اکسیدی و…از جمله کاربردهای امواج فراصوت در این شاخه از علم است.