تعرفه های آزمایشگاه

دستگاه

خدمات

(به ازای هر)

مبلغ (ریال)

مبلغ با احتساب 75 درصد تخفیف برای اساتید و دانشجویان داخل (ریال)

آنالیز UV

نمونه

80,000

20,000

آون خلاء

ساعت

150,000

37,500

ترازوی دیجیتال0.00001

سنجش

3000

750

کوره

ساعت

50,000

12,500

شیکر انکوباتور

ساعت

25,000

6,250

آون

ساعت

50,000

0

شیکر ارلن

ساعت

35,000

0

رفراکتومتر

نمونه

35,000

0

سانتریفیوژ

دقیقه

4000

0

هدایت سنج

نمونه

35,000

0

حمام التراسونیک

ساعت

150,000

37,500

حمام بن ماری

ساعت

15,000

0

اندازه گیری PH

نمونه

40,000

0

هات پلیت

ساعت

25,000

0

هموژنایزر التراسونیک پیوسته

ساعت

200,000

50,000

هموژنایزر التراسونیک پالسی

ساعت

100,000

25,000

میکروسکوپ نیروی اتمیAFM

نمونه

600,000

150,000

استفاده از فضای آزمایشگاه نانو

ساعت

25,000

0

استفاده از فضای آزمایشگاه تحقیقاتی

ساعت

10,000

0

اتاقک فتوکاتالیستی

ساعت

100,000

25,000

آون آزمایشگاهی 400 درجه

ساعت

50,000

12,500

یخچال آزمایشگاهی

ساعت

80,000

0

سانتریفیوژ 15000 دور

دقیقه

8,000

2,000

کوره تیوپی

ساعت

100,000

25,000

الکتروریسی

ساعت

350,000

87,500

پتانسیواستات

نمونه

150,000

37,500

دیپ کوتر

نمونه

60,000

15,000

اسیلوکوپ دیجیتال

نمونه

150,000

37,500

اسپکترام انالایزر

نمونه

450,000

112,500

دانلود تعرفه ها